I samband med utredningen av ett nytt område med skyskrapa, sporthotell och bostäder planeras en aktivitetspark. Den tas fram med hjälp av unga tjejer.

Det är direkt norr om Torshamnsgatan, mitt emot det som ska bli området Kista äng, som Playce AB planerar att uppföra en idrottsanläggning, 500 bostäder, kontor och hotell. I samband med detta anläggs en aktivitetspark i anslutning till byggnadskomplexet. 

Norra delen av Kista ska enligt stadens översiktsplan utvecklas till en funktionsblandad stadsdel, och som i ett led i detta har man som målsättning att skapa kvalitativa offentliga miljöer som understödjer integration och social hållbarhet. Stockholms stad har tagit hjälp av unga tjejer runt åldern 12 till 20 år, som under tre workshops har samlat in tankar och idéer om hur parken ska utformas. Detta har arrangerats av Funkia landskapsarkitektur.

Illustrationsplan för projektet med parken till höger.

– Att arbeta med den fysiska miljöns utformning är viktigt i sammanhanget. Metoden för att arbeta med jämställda stadsrum är en riktad medborgardialog för tjejer. Vid tre workshoptillfällen har landskapsarkitekter arbetat med en grupp tjejer som vistas i Kista. Tjejerna har getts olika möjligheter att uttrycka sina idéer kring hur en drömpark för dem kan se ut, säger Sofia Dahlbäck från Stockholms stad.

Genom att lyssna på tjejernas egna tankar om de platser de uppehåller sig på kan landskapsarkitekterna bilda sig en uppfattning om hur den nya parken kan se ut.

– Tjejerna har även fått vara en del av själva skissarbetet. Nu när dialogprocessen är slut samlas allt material in och vi arbetar vidare med idéerna till ett förslag till utformning som kan tas vidare i stadsbyggnadsprocessen. Där ska resultaten stämmas av ekonomiskt, skötselbehovet och förslagets genomförbarhet.

Syftet med dialogen är att man kan få in målgruppens perspektiv, samt att platsen också på ett tidigt skede etableras på ett mentalt plan. I förlängningen bidrar detta även förhoppningsvis till att fler använder parken.

Enligt en preliminär tidsplan kommer planen gå ut på granskning runt årsskiftet. Läs mer om projektet här.