Frontrunners: Säker digitalisering för små och medelstora företag

 Under 2022/23 driver Kista Science City och Södertälje Science Park tillsammans ett projekt med syfte att kartlägga och tillgängliggöra regionala resurser inom cybersäkerhet och säker digitalisering för små och medelstora företag (SMF).

I Stockholm finns ledande expertis inom cybersäkerhet hos myndigheter, akademi, institut och företag, men kunskapen når inte i tillräcklig utsträckning ut till små och medelstora företag. En målgrupp som ofta saknar kunskap, eller förutsättningar, att säkerställa en säker övergång till att bli digitala eller att skydda företagets redan digitaliserade delar. 

Projektet syftar till att stärka kännedom kring säkerhetsfrågor, och att säkerställa att även SMF kan dra nytta av befintlig expertis. För att stärka företagens tillväxt och även konkurrenskraft vart efter nya riktlinjer/standarder tas fram eller hotbilden ökar.  

Projektet fokuserar på att stötta SMF i Stockholmsregionen, och gör en särskild insats för två prioriterade branscher: medicinteknik/ medtech samt tillverkande företag. Branscher där digitaliseringen går snabbt, där fler och fler tjänster och produkter är anslutna till andra enheter, nätverk och internet i syfte att effektivisera och förbättra processer och slutprodukt. En i grunden positiv utveckling, men där riskerna för cybersäkerhetshot därmed samtidigt kraftigt ökar och konsekvenserna av säkerhetsbrister och intrång kan få stora konsekvenser för olika berörda parter, inklusive samhället i stort.  

 

Projektet omfattar flera delprojekt och aktiviteter bland annat:

 •  Kartläggning, kontakt och samverkan med relevanta aktörer (löpande) 
 • Spridning och genomförande av medvetandehöjande insatser till exempel föredrag/seminarier/workshops (2022/2023). 
 • Framtagning av branschriskanalyser för prioriterade branscher för spridning och underlag för framtagning av ett pilotutbildningskoncept (höst 2022). 
 • Genomförande av riktat pilotutbildningskoncept med urval av 5-10 st företag inom respektive prioriterad målgrupp (vår 2023). 
 • Utvärdering av pilotutbildningsprogram, vilket mynnar ut i ett förslag på en mer generell utbildningsmetod/modell för SMF, likväl som förslag på hur projektets resultat bäst kan förvaltas och nyttjas i framtiden.

   Projektet sker i samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan genom medverkande i styrgrupp och inom kunskapsöverföring. 

    

   PROJEKT PERIOD

   2022-2023

   PARTNERS

   Södertälje Science Park
   Kista Science City

   FINANSIÄRER

   Tillväxtverket
   Region Stockholm
   Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF

   KONTAKT

   Richard Granberg
   Projektledare
   Richard.granberg@kista.com