I projektet Smart sophantering testar och utvärderar stadsdelen Rinkeby-Kista i samarbete med Urban ICT Arena och två tjänsteleverantörer lösningar för smartare sophantering. Målsättningen är att skapa en renare och mer hållbar stad.

Att kunna styra avfallshanteringen bättre ger också fördelar som lägre kostnader, mindre slitage, bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan i flera led.

För att samla in så mycket lärdom som möjligt, och för att testa olika tekniker, deltar också två företag som arbetar avfallshanteringslösningar baserade på sensordata. Det är Norrsidans Innovation som tidigare har utvärderat sin teknik i Urban ICT Arenas testbädd längs med Kistagången, och Bintel, ett företag med stor erfarenhet av sensorer och sophanteringslösningar.

Projektet går ut på att placera ut sensorer i 155 papperskorgar på utvalda platser, grönområden, parker, gångar och cykelvägar. Data på fyllnadsgraden i papperskorgarna är tänkt att ge underlag till alternativa lösningar för en smidigare och mer miljövänlig sophantering.

De data man får tillgång till kan exempelvis få till följd att man ser över hur ofta man tömmer, hur många papperskorgar som finns, var de finns och vilken typ av papperskorgar man använder i olika områden. Det projektet kommer fram till ger värdefulla underlag till stadsdelens fortsatta arbete med effektiv avfallshantering.

Sofie Molin, parkingenjör Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, säger:

”Det finns många incitament att jobba strategiskt och innovativt med just renhållningsfrågor, det handlar om att hitta en balans mellan behov, effektivisering och utförande. Genom att samla in underlag kan vi skapa oss en tydligare bild över vad för typ av insatser som krävs för att vi ska kunna minska nedskräpningen och bidra till en trivsammare utemiljö”.

Mårten Persson på Bintel, ett av de företag som bidrar i projektet, säger:

“Allt fler kommuner och företag har insett betydelsen att kunna nyttja data som underlag i sin verksamhetsutveckling. Redan så här tidigt i projektet börjar kunderna inse att vi kan skapa värde inom flera olika delar av verksamheten. Allt från att minska nerskräpning till att utvärdera entreprenörer, ge underlag till upphandlingar, veta var det verkligen behövs papperskorgar och i vilken storlek.”