Aktörer i Kista ska hitta nya sätt att jobba med upplevd trygghet

Kista Science City samlar aktörer från staden, fastighetsägare, näringslivet och lärosäten för att undersöka hur nya arbetssätt med stöd av ny teknik kan bidra till att öka tryggheten i urbana miljöer som Kista.

Upplevd trygghet är en komplex utmaning som kräver samverkan över organisationsgränser. Genom förstudien Aktörsdrivet Trygghetslabb bygger vi vidare på den goda samverkan mellan aktörer som finns i Kista. Vi ska nyttja datadrivna arbetssätt för att komma längre i arbetet med att skapa en attraktiv plats för de som studerar, arbetar och bor i Kista.

”Trygghetslabbet är en ny satsning som visar hur vi i Kista Science City tar oss an olika utmaningar kopplade till den hållbara staden. En viktig del av arbetet kommer vara att aktivera områdets community och involvera innovativa bolag med nya lösningar.  Dessutom har vi redan idag en testmiljö för sensorer som kommer kunna nyttjas och en vana att sätta upp och testa nya lösningar i gaturummet på kort tid. ” Karin Bengtsson, VD, Kista Science City

Det är många faktorer som spelar in för den upplevda tryggheten, till exempel tolkning av hur stadsrummet är utformat, egna – och andras – erfarenheter av risken att utsättas för brott och upplevelse av stök. Med hjälp av IoT skulle vi kunna bli bättre på att kontinuerligt mäta och analysera trygghet och effekterna av insatser som görs, så att de verkligen träffar rätt.

”Idag finns det stora möjligheter att nyttja ny teknologi och utveckla nya arbetssätt över organisationsgränserna för att driva hållbar förändring. I piloten för trygghetslabbet ska vi ta fram förutsättningar för att göra just det.” Vanessa Ware, projektledare, Kista Science City.

Under året ska vi

– bygga ett nätverk av lokala aktörer, leverantörer och användare.
– systematiskt utforska nya arbetssätt och ny teknik där vi alltid utgår ifrån behov hos människorna i området.
– göra omvärldsbevakning på området Internet of Things och upplevd trygghet.

Projektet Aktörsdrivet trygghetslabb är delfinansierat av Vinnova.