En ny nationell mötesplats ska fokusera på hur vi kan utveckla kloka IoT-lösningar som kan att öka tryggheten i det offentliga rummet, samtidigt som individens integritet skyddas.

Trygghet på gator och torg är ett komplext problem som kräver innovativa arbetssätt. Nya teknologier, som IoT-sensorer och artificiell intelligens (AI), har stor potential att bidra till att minska otryggheten. Sensorer kan användas för att observera ljusförhållanden och trafikflöden, vilket kan bidra till en mer inbjudande miljö. Sensorer är också intressant för att förstå hur invånare använder allmänna platser. AI kan användas för att analysera data från sensorerna och identifiera både potentiella risksituationer som situationer som upplevs trivsamma. En sådan analys bidrar till ökad kunskap om nuläge samt kan effektivisera de insatser som görs för att öka attraktivitet och upplevd trygghet.

Det är dock viktigt att nya teknologier används på ett ansvarsfullt sätt och då krävs en mycket god förståelse för integritet och etik.

Tidigare i år startades Trygghetslabbet i Kista, ett innovationslabb som samlar företag, fastighetsägare, kommuner och akademi för att utveckla nya arbetssätt  för ökad trygghet i staden. Trygghetslabbet bidrar också till att utveckla marknaden för ny teknik och skapa nya affärer.  Här pågår under hösten en pilot som undersöker integritetsfrågor i samband med mätning av vistelsemönster på gator och torg. Piloten genomförs tillsammans med Stockholms stad, IoT Sverige och Integritetsskyddsmyndigheterns (IMY) regulatoriska testverksamhet.

Nu kompletteras Trygghetslabbet med ett nytt strategiskt projekt på uppdrag av IoT Sverige. Svenska städer som arbetar aktivt med trygghet i staden och Internet of Things-tekniker samlas till en nationell mötesplats, ett forum, för erfarenhetsutbyte och lärande. Forumet kommer att fokusera på integritet, som är adresserat i dataskyddsförordningen (GDPR), och etik.

Forumet är ett samarbete mellan Kista Science City, IoT Sverige och flera svenska städer som arbetar aktivt med att hitta lösningar för ökad trygghet i staden.
Unikt för forumet är att det samlar många olika roller, från kommuner, städer och även leverantörer och experter. Detta möjliggör många perspektiv i diskussioner om komplexa frågor, något som varit efterfrågat. 

Vanessa Ware, projektledare på Kista Science City, säger att samarbete och kunskapsdelning är avgörande för att utvecklahållbara lösningar på problemet med trygghet i offentliga miljöer. ”Genom att samlas och dela kunskap kan vi superboosta utvecklingen av ett komplext område som trygghet på allmänna platser. Det här forumet är nischat och till för dem som ligger i framkant. Området har stor potential och när vi hjälps åt kan vi komma framåt snabbare och lyckas skapakloka lösningar för den hållbara staden,” säger Vanessa.

Under hösten 2023 kommer forumet att erbjuda en serie workshops för att stärka deltagarnas kunskap och kompetens inom området.

Målsättningen är att stärka deltagarna i forumet i området juridik och etik inom trygghet i offentlig miljö och IoT samt att identifiera möjligheter och utmaningar att arbeta vidare med.

Bo Baudin, IoT Sverige, menar att det är viktigt att beakta integritets- och etiska aspekter i tidigt i utvecklingen av nya datadrivna tillämpningar

“Det arbete vi nu gör inom området trygghet i stadsrummet kommer bidra generellt till hur vi bäst arbetar med integritet och etik i utvecklingen av Internet of Things” , säger Bo Baudin, IoT Sverige.

Företag som är intresserade av att delta eller veta mer kan kontakta Vanessa Ware!

Läs mer om arbetet som sker inom trygghet med hjälp av ny teknik.