Safety in the digital age

Safety in the digital age

Perceived safety is a growing concern in cities across Sweden. As urban populations grow and environments become more complex, these challenges underscore the importance of creating secure, inclusive spaces for all residents. New technologies and models for collaboration offer key solutions to understanding and addressing these issues. This evolving landscape presents a prime opportunity for small tech companies to play a role in developing smart city solutions.

In 2023, the Safety Lab (Trygghetslabbet) served as a platform for municipalities, companies, and researchers to collaborate and explore innovative methods.
Several activities and initiatives took place within the Safety Lab framework and this article highlights two.

IMY pilot measuring public safety

This collaborative pilot investigated grey areas in data protection regulations, aiming to improve public sector efficiency and service while protecting citizen rights and privacy. The project, involving Kista Science City, IMY, IoT Sverige, and the City of Stockholm (Trafikkontoret), utilized LiDAR sensors to assess the effectiveness of safety measures by measuring movement in public spaces.

The “regulatory sandbox” format guides in interpreting and applying data protection regulations and opens doors for small tech companies to navigate complex regulations. This investigative and dialogue-based approach offered valuable learning and sharing opportunities for participating tech companies and stakeholders. The final report facilitates further understanding and serves as a reference for future projects navigating complex technology and legal grey areas.

Forum for urban safety with IoT

A series of workshops, aimed to accelerate learning and problem-solving through collaboration, focusing on leveraging Internet of Things (IoT) technologies to address urban safety concerns with a specific interest in ethics and integrity. These sessions brought together diverse stakeholders to brainstorm, share insights, and pilot innovative solutions directly impacting urban safety and community well-being. Nationellt forum för trygget i stadsrummet

Lucas Uhlén, project leader at Kista Science City, explains: “Our workshops were designed to initiate a testing environment where the focus was on how IoT can enhance the feeling of safety. By bringing together various actors, we sought to enhance our understanding of how innovative solutions can contribute to a safer, more appealing society.”

Uhlén further emphasizes the importance of early legal inclusion: “Engaging with legal experts from the start ensured our initiatives were grounded in respect for privacy, setting the course for this initiative but also setting an example for future projects.”

A model for the future

The Forum’s inclusive and forward-thinking approach complements traditional project methods. Integrating various stakeholders and legal considerations from the outset offers a valuable strategy for responsible and inclusive innovation across different sectors.

The Forum has laid the groundwork for future innovations, demonstrating the importance of collaboration, foresight, and a commitment to ethical principles in the pursuit of public safety.

Opportunities for businesses

The needs-based pilots in the Safety Lab have opened doors for small tech companies to break new ground. By understanding the public sector’s needs, participating in pilots, and actively engaging with stakeholders, companies can unlock valuable opportunities.

  • Gain early insight: Gain crucial knowledge about the market framework and stay ahead of the curve by understanding evolving needs.
  • Influence the market: Actively participate in pilots to shape future regulations and standards, ensuring your voice is heard in shaping the industry’s direction.
  • Drive market growth: Contribute to the overall growth of the IoT and public safety market through your innovative solutions, fostering a safer and more secure future for communities.

 

Read the report Trygghet-i-stadsrummet to learn more about the projects and how innovative solution are shaping safer urban environment.


Nationellt forum för trygghet i stadsrummet - fokus på integritet och etik

En ny nationell mötesplats ska fokusera på hur vi kan utveckla kloka IoT-lösningar som kan att öka tryggheten i det offentliga rummet, samtidigt som individens integritet skyddas.

Trygghet på gator och torg är ett komplext problem som kräver innovativa arbetssätt. Nya teknologier, som IoT-sensorer och artificiell intelligens (AI), har stor potential att bidra till att minska otryggheten. Sensorer kan användas för att observera ljusförhållanden och trafikflöden, vilket kan bidra till en mer inbjudande miljö. Sensorer är också intressant för att förstå hur invånare använder allmänna platser. AI kan användas för att analysera data från sensorerna och identifiera både potentiella risksituationer som situationer som upplevs trivsamma. En sådan analys bidrar till ökad kunskap om nuläge samt kan effektivisera de insatser som görs för att öka attraktivitet och upplevd trygghet.

Det är dock viktigt att nya teknologier används på ett ansvarsfullt sätt och då krävs en mycket god förståelse för integritet och etik.

Tidigare i år startades Trygghetslabbet i Kista, ett innovationslabb som samlar företag, fastighetsägare, kommuner och akademi för att utveckla nya arbetssätt  för ökad trygghet i staden. Trygghetslabbet bidrar också till att utveckla marknaden för ny teknik och skapa nya affärer.  Här pågår under hösten en pilot som undersöker integritetsfrågor i samband med mätning av vistelsemönster på gator och torg. Piloten genomförs tillsammans med Stockholms stad, IoT Sverige och Integritetsskyddsmyndigheterns (IMY) regulatoriska testverksamhet.

Nu kompletteras Trygghetslabbet med ett nytt strategiskt projekt på uppdrag av IoT Sverige. Svenska städer som arbetar aktivt med trygghet i staden och Internet of Things-tekniker samlas till en nationell mötesplats, ett forum, för erfarenhetsutbyte och lärande. Forumet kommer att fokusera på integritet, som är adresserat i dataskyddsförordningen (GDPR), och etik.

Forumet är ett samarbete mellan Kista Science City, IoT Sverige och flera svenska städer som arbetar aktivt med att hitta lösningar för ökad trygghet i staden.
Unikt för forumet är att det samlar många olika roller, från kommuner, städer och även leverantörer och experter. Detta möjliggör många perspektiv i diskussioner om komplexa frågor, något som varit efterfrågat. 

Vanessa Ware, projektledare på Kista Science City, säger att samarbete och kunskapsdelning är avgörande för att utvecklahållbara lösningar på problemet med trygghet i offentliga miljöer. ”Genom att samlas och dela kunskap kan vi superboosta utvecklingen av ett komplext område som trygghet på allmänna platser. Det här forumet är nischat och till för dem som ligger i framkant. Området har stor potential och när vi hjälps åt kan vi komma framåt snabbare och lyckas skapakloka lösningar för den hållbara staden,” säger Vanessa.

Under hösten 2023 kommer forumet att erbjuda en serie workshops för att stärka deltagarnas kunskap och kompetens inom området.

Målsättningen är att stärka deltagarna i forumet i området juridik och etik inom trygghet i offentlig miljö och IoT samt att identifiera möjligheter och utmaningar att arbeta vidare med.

Bo Baudin, IoT Sverige, menar att det är viktigt att beakta integritets- och etiska aspekter i tidigt i utvecklingen av nya datadrivna tillämpningar

“Det arbete vi nu gör inom området trygghet i stadsrummet kommer bidra generellt till hur vi bäst arbetar med integritet och etik i utvecklingen av Internet of Things” , säger Bo Baudin, IoT Sverige.

Företag som är intresserade av att delta eller veta mer kan kontakta Vanessa Ware!

Läs mer om arbetet som sker inom trygghet med hjälp av ny teknik.


Exploring data privacy challenges for safer public spaces

Kista Science City, the Swedish Authority for Privacy Protection (IMY), the City of Stockholm, and the strategic innovation programme IoT Sweden (IoT Sverige) are launching a unique collaboration for regulatory testing. This is the second pilot in IMY’s regulatory lab. It will explore data privacy issues when gathering essential information needed to enhance safety in public spaces.

ENSURING SAFETY AND ELEVATING NEW MARKETS

The City of Stockholm’conduct comprehensive safety assessments, recognizing that true safety lies in how people perceive and experience their surroundings.
To enable both new innovative use cases, standardisation and large-scale use of data that can be used to measure and impact safety, we are exploring cutting-edge measurement methods using sensors and a privacy-by-design approach.
Vanessa Ware, Project Manager at Kista Science City, emphasizes the significance of early exploration of regulatory issues. “By proactively investigating regulatory grey areas, we create greater predictability for innovative companies and urban developers seeking to develop and adopt new solutions that safeguard the integrity,” Vanessa explains.

IMY’S GUIDANCE IN DATA PRIVACY

The collaboration will enable IMY to offer valuable guidance to both the city and businesses navigating the complex landscape of data privacy in use cases linked to urban safety. This approach offers not only guidance for new businesses and municipalities, but will also feedback valuable learnings on new technology to IMY’s innovation hub.
“By incorporating data protection considerations early on, through regulatory testing, we can offer guidance to many at the same time as we learn about new technologies. ” Karin Lönnheden, IMY

IMPACT AND NATIONWIDE VALUE

Addressing safety in public spaces is a critical concern for municipalities across Sweden and the learnings from this work will be shared wiht a larger group and expect to generate nationwide value. IoT Sverige and Kista Science City have worked closely in creating this partnership with IMY and the City of Stockholm.


Aerial shot over IT center Kista Stockholm

Connected sensors to reduce garbage collection stops by 80%

How connected sensors can reduce garbage collection stops - by 80%

155 waste bins in parks and along walkways in the Kista area have been equipped with sensors that automatically signal when they need to be emptied.
The project – made in collaboration between the city of Stockholm, two startups and Kista Science City – gives a glimpse of how technology can make our cities more efficient, clean and sustainable.

In every major city, thousands of waste bins are scattered throughout parks, walking paths and public areas where people hang out or pass by.
These bins are emptied on pre-scheduled days, leading to overfilled or underutilized bins. Overfilled bins and litter in inappropriate areas do not only create a negative impression of the city, but also impacts the perceived safety of the surroundings.
But technology offers a pathway to change this.

How connected sensors make a difference

Traditionally, predicting the level of fullness for each waste bin across the city on a particular day has been a challenging task. The rate at which a bin fills up is related to factors like how many people have been passing by (which can vary based on weather, season, local events and other factors), location, proximity to other bins and more.

What if each waste bin could provide real-time updates on its current fill?
Thanks to a sensor, this is now possible.

– Our sensor sends out a pulse of light to a cone-shaped space inside the bin, measuring the speed at which the light reflects from 100 points within that space. The pulse is sent hourly – or every five minutes upon request, providing immediate information on the bin’s fill level. This data is then transmitted in real-time to an online server using low-energy network, explains Anders Helgesson, founder of Norrsidans Innovation AB.

Norrsidans is one of two companies involved in the project to develop solutions for the city. The other one, Bintel, uses similar technology:
– Once the data is transmitted to the cloud, it’s analysed and presented to provide a basis for planning routes, and for long-term improvements, says Daniel Lundell, Bintel.

Game-changing results

The connected bins were normally emptied 7138 times per week. When emptied only when full, garbage collectors only needed to stop by 1072 times. Overall, waste disposal stops could be reduced by up to 80% per week while ensuring full bins are emptied.

This is a game-changer for waste management in cities.

However, so far, it’s just a test. Until 2024 Rinkeby-Kista is locked to an agreement with a contractor to keep emptying litter bins as scheduled. But once that contract ends, municipality will take back the operations – with a clear intent to build a sustainable and effective organization.

A similar project in Södertälje led to the revelation that one out of three stops were necessary when collecting garbage.
However, optimizing garbage collection routes is just the beginning of the benefits that connected sensors can provide.

Bringing value out of of data

Thanks to sensor-collected data, cities can now make decisions based on validated facts and no longer need to operate blindly.

– The potential is huge. In our dialogue with the city as a whole, we note that data-driven knowledge will become even more important in the years ahead, says Annika Ström, Head of unit for City Development in Rinkeby-Kista district.

As an example, she mentions the upcoming new regulations that make cities responsible for collecting packages for recycling.
– We will need to measure which fractions will fill up fastest, so that those bins can be dimensioned accordingly, at the right locations, and be emptied in an optimised way.

However, more actions are needed to keep the city clean. In Rinkeby-Kista alone, there are on average about four tons of scrap dumped in parks, forests and public lawns every month; everything from car tires to laughing gas cylinders.

More data was added

To address this problem, garbage collectors in the project were asked to register where and when they noticed litter in all the wrong places, allowing the city to gather more data and reveal the extent of the problem.

One interesting finding from this data was that there’s no correlation between full waste bins and lots of littering in the surrounding areas, indicating that adjusting the size or adding more bins is just part of the solution.

The city needs to think of ways to nudge people to do the right thing, which is currently being discussed.

Collaboration for innovation

Data-driven knowledge is needed not only in formulating challenges but also in implementing solutions. Collaboration across borders is often needed to come to that point. Rinkeby-Kista and partners opened up to challenge their old ways.

– The connected litter bins project helped us to think outside the box, says Annika.

Lucas Uhlén, project manager at Kista Science City, emphasizes that each stakeholder learns from each other and gets a much deeper understanding of how data can be collected and used. The real-world experience from such projects brings what’s needed to advance, improve, and eventually scale.


Safety Lab - Aktörsdrivet trygghetslabb

Aktörer i Kista ska hitta nya sätt att jobba med upplevd trygghet

Kista Science City samlar aktörer från staden, fastighetsägare, näringslivet och lärosäten för att undersöka hur nya arbetssätt med stöd av ny teknik kan bidra till att öka tryggheten i urbana miljöer som Kista.

Upplevd trygghet är en komplex utmaning som kräver samverkan över organisationsgränser. Genom förstudien Aktörsdrivet Trygghetslabb bygger vi vidare på den goda samverkan mellan aktörer som finns i Kista. Vi ska nyttja datadrivna arbetssätt för att komma längre i arbetet med att skapa en attraktiv plats för de som studerar, arbetar och bor i Kista.

”Trygghetslabbet är en ny satsning som visar hur vi i Kista Science City tar oss an olika utmaningar kopplade till den hållbara staden. En viktig del av arbetet kommer vara att aktivera områdets community och involvera innovativa bolag med nya lösningar.  Dessutom har vi redan idag en testmiljö för sensorer som kommer kunna nyttjas och en vana att sätta upp och testa nya lösningar i gaturummet på kort tid. ” Karin Bengtsson, VD, Kista Science City

Det är många faktorer som spelar in för den upplevda tryggheten, till exempel tolkning av hur stadsrummet är utformat, egna – och andras – erfarenheter av risken att utsättas för brott och upplevelse av stök. Med hjälp av IoT skulle vi kunna bli bättre på att kontinuerligt mäta och analysera trygghet och effekterna av insatser som görs, så att de verkligen träffar rätt.

”Idag finns det stora möjligheter att nyttja ny teknologi och utveckla nya arbetssätt över organisationsgränserna för att driva hållbar förändring. I piloten för trygghetslabbet ska vi ta fram förutsättningar för att göra just det.” Vanessa Ware, projektledare, Kista Science City.

Under året ska vi

– bygga ett nätverk av lokala aktörer, leverantörer och användare.
– systematiskt utforska nya arbetssätt och ny teknik där vi alltid utgår ifrån behov hos människorna i området.
– göra omvärldsbevakning på området Internet of Things och upplevd trygghet.

Projektet Aktörsdrivet trygghetslabb är delfinansierat av Vinnova.