Grundläggande cybersäkerhet - utbildning för små och medelstora företag

När allt fler produkter kopplas upp och verksamheter digitaliseras ökar både företagets sårbarhet som kraven från myndigheter och kunder. Händelser i vår omvärld bidrar till en allt större hotbild mot företag. Vikten av strukturerad och strategisk cybersäkerhet hos små och medelstora företag har aldrig varit större.

Utbildningen Grundläggande cybersäkerhet ger dig en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för vissa begrepp och bidrar till stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur.

Det här är till för dig som:

 • är anställd i ett litet eller medelstort företag med tillväxtambitioner, och där digitala teknologier är en central del i företagets affärsmodell.
 • har grundläggande kunskaper om IT-system.
 • vill öka din förståelse för cybersäkerhet.

– Återkommande incidenter och rapporter visar på hur affärskritisk cybersäkerhet är. Tillsammans med flera andra science parks kraftsamlar vi för att hjälpa mindre företag att höja sin kompetens inom området. Nu finns möjlighet att gå en utbildning som kan vara ett första steg för att öka kompetensen och medvetenheten om cybersäkerhet, säger Karin Bengtsson, VD, Kista Science City.

Nya hot, trender och juridik

Biträdande professor Mikael Asplund vid Linköpings universitet kommer att leda kursen och säkerställa att du får en grundläggande förståelse för cybersäkerhet. Målet är att avmystifiera viktiga begrepp och skapa förutsättningar för en stärkt säkerhetskultur och medvetenhet.

Utbildningen kommer att behandla flera centrala teman. Dessa inkluderar cybersäkerhet i en samhällskontext med fokus på historiska sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner och juridiska aspekter.

Anmäl dig till Grundläggande Cybersäkerhet idag! Utbildningen är kostnadsfri och stänger för anmälan den 4 mars. Begränsat antal platser. så skicka in din ansökan redan idag!.
Mer information hittar du här.

Grundläggande Cybersäkerhet är en del av Sweden Secure Tech Hub som medfinansieras av Europeiska Unionen.

Sweden Secure Tech Hub

Utbildningen är en del av initiativet Sweden Secure Tech Hub där sex Science Parks har gått samman för att skapa erbjudanden kring cybersäkerhet. Utbildningen kommer alltså även att genomföras i Göteborg på Lindholmen Science Park, Blue Science Park i Karlskrona, Ideon Science Park i Lund, Luleå Science Park och Kista Science City.


Utbildning i Grundläggande cybersäkerhet

Utbildning i Grundläggande cybersäkerhet

Bredda din förståelse för cybersäkerhet

I kursen Grundläggande cybersäkerhet får 100 deltagare nationellt en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp och lär sig att bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. Kursen ges av Linköpings universitet och leds av biträdande professor Mikael Asplund.

Kursen har tagits fram gemensamt av Linköpings universitet och Linköping Science Park. Kursen ger 3 högskolepoäng och har därmed även examinationsmoment som måste godkännas för att få godkänt på kursen och inrapporterade poäng. Utbildningen är helt kostnadsfri.

Ansök till Grundläggande cybersäkerhet

Ansökan är öppen! Skicka in din ansökan senast 4 mars.

För att delta i utbildningen behöver du godkännande från en chef.  När du ansöker dig till kursen anger du kontaktuppgifter till denne så tar Linköpings universitet kontakt med hen. Om du själv har rådighet att bestämma över din medverkan i utbildningen så kan du skriva in dina egna kontaktuppgifter.

Ansök här!

Kontakt

Sakarias Strand
sakarias.strand@kista.com

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 4 mars 2024
Antagningsbesked: lämnas efter 10 mars 2024
Workshop 1: 9 april, kl. 9-12
Workshop 2: 23 april, kl. 9-12
Workshop 3: 14 maj, kl. 9-12
Workshop 4: 28 maj, kl. 9-12
Workshopar kommer äga rum i Kista
Inlämningsuppgift klar: 10 juni

Utbildningen behandlar följande teman:

 • Cybersäkerhet i en samhällskontext: historiskt sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner, juridiska aspekter.
 • Begrepp och förutsättningar: information, kommunikation, konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, tillgångar, hotmodeller, risk, skyddsåtgärder.
 • Riskhantering: definitioner, metoder för att skatta risk, bedömning av hot, ansvar och roller, problem med överdrivna säkerhetsåtgärder.
 • Cybersäkerhetskultur: riskmedvetenhet, cybersäkerhet med människor i fokus, incidenthantering.

 Kursen ges på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.


Sweden Secure Tech Hub

Kursen ges i samarbete med initiativet Sverige Secure Tech Hub. Sweden Secure Tech Hub hjälper små och medelstora teknikföretag att skapa säkrare digitala produkter och lösningar – redan från design- och utvecklingsfasen. Här erbjuds olika resurser och tjänster, från inspiration och kompetensutveckling till konsultstöd, testmöjligheter och hjälp med att hitta finansiering för konkreta utvecklingsinitiativ. Mycket av det hubben erbjuder är helt kostnadsfritt för ditt företag.

Sverige Secure Tech Hub är en nationell innovationshub inom cybersäkerhet i samarbete med sex av Sveriges ledande science parks inom teknik och digitalisering. Linköping Science Park, Lindholmen Science Park (Göteborg), Ideon Science Park (Lund), Kista Science Park (Stockholm), Luleå Science Park och Blue Science Park (Karlskrona).


Om Grundläggande cybersäkerhet

För vem?
Kursen riktar sig till små och medelstora företag med tillväxtambitioner och en verksamhet där digitala teknologier är en bärande del i affärsmodellen. De anställda som går utbildningen ska ha ett intresse och behov av att utveckla sin kunskap kring cybersäkerhet.

Syftet med utbildningen är ge deltagarna en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, att avmystifiera en del begrepp, och att bidra till att utveckla förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur.

Kista Science City och partners ansvarar för hur utbildningsplatserna fördelas.

Kursens upplägg
Kursen består av självstudier i kombination med fyra stycken lärarledda workshopar för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare.

Workshoparna äger rum i Kista

Kursen erbjuds även i Göteborg, Linköping, Lund, Luleå och Karlskrona via städernas egna Science Parks. Du anger i anmälan vilken stad du vill gå kursen i.

Förkunskapskrav
Rekommenderade förkunskaper är grundläggande kunskaper om IT-system.

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

 • Beskriva hur samhället och enskilda organisationer kan påverkas av cyberangrepp och kunna skilja mellan sannolika och osannolika hot.
 • Redogöra för grundläggande begrepp inom cybersäkerhet och riskhantering och relatera dessa till praktiska situationer som kan uppstå i en organisation.
 • Utföra enkla riskanalyser och identifiera behov av djupare analys.
 • Beskriva förutsättningar för en fungerande cybersäkerhetskultur.

Examination
Utbildningen examineras genom:

 • Aktiv närvaro vid schemalagda moment, betygsskala betygsskala U, G (1,5 hp)
 • Skriftlig individuell uppgift, betygsskala U, G (1,5 hp)

För godkänt slutbetyg på utbildningen krävs:

 • Minst 75% aktiv närvaro vid schemalagda moment samt godkänt genomförande av individuell uppgift.

Betygsskala: Tvågradig skala, U, G

Övrig information
Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att den ges på uppdrag av företag och organisationer (juridiska personer) i syfte att kompetensutveckla personalen. Du kan inte gå kursen som privatperson eller som anställd vid en enskild firma. När du ansöker till utbildningen kommer du att få ange kontaktuppgifter till din närmsta chef som får godkänna din medverkan.